هنرستان دولتی دخترانه فضیلی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان هنرستان فضیلی

 ¨1 – سعید محمدی  : رئیس انجمن

¨2 – مجید زمانی : نایب رئیس

¨3 – عبدالحمید پاک : منشی

¨4 – فرامرز بهرام پور : عضو انجمن

¨5 – مینا تقی زاده : عضو انجمن

¨6 – شهلا کاظمی : عضو انجمن

¨7 – سعید کریمیان : عضو انجمن

¨8 – سهراب تیموری : عضو انجمن