هنرستان دولتی دخترانه فضیلی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان هنرستان فضیلی در سال تحصیلی 98 - 97

نام و نام خانوادگی

سمت  در انجمن

میزان تحصیلات

شغل

سید ابوالفضل حسینی مقدم

رئیس انجمن

دکتری

مدرس دانشگاه

اصغر باقری

نایب رئیس انجمن

لیسانس

کارمند استانداری

منوچهر امینی

دبیر انجمن

فوق لیسانس

مدرس و مدیر

محمد حسین عشوری

عضو اصلی

فوق لیسانس

مدرس دانشگاه و فرهنگی

مهران صادقی

عضو اصلی

لیسانس

کارمند

علیرضا ایرانپور

عضو اصلی

فوق لیسانس

استاد دانشگاه

معصومه عرب اول

عضو علی البدل

دیپلم

خیاط

زمان عسکری

عضو علی البدل

دکتری

پزشک و فرهنگی

سید هادی امامی نیا

عضو علی البدل

فوق لیسانس

مدیر عامل